Без категория

КОНКУРС – РИСУНКА НА ТЕМА ” Моята коледна приказка“

Конкурса включва:

  • В конкурса могат да участват деца на различна възраст. С публикуваните творби се попълва следната информация : име, години и имейл на страницата на Кохинор България www.koh-i-noor.bg или на страниците в социалните мрежи – Фейсбук и Инстаграм.
  • Творбите ще бъдат публикувани от администратор на фирмата на страницата във facebook,  и Instagram, кадето ще се гласува под всеки пост. https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ Instagram (@kohinoorbulgaria)

Творбите могат да се публикуват и на съобщение или коментар под поста в горе посочените социални мрежи.   

Начало на конкурса 01.12.2021год., до 20.12.2021год.

Правила за участие в конкурса

1. Организатор на конкурса:
„Кохинор България” ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 131186170, със
седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов” № 30, наричано
по-долу “Организатор”.

Игрите, провеждани на таймлайн на Фейсбук и Инстаграм страниците и
Уеб сайта на „Кохинор България” ООД , по никакъв начин не са спонсорирани,
одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук и Инстаграм.

Фейсбук и Инстаграм като компании са напълно освободени от
отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Фейсбук и Инстаграм страниците на
„Кохинор България” ООД.

2. Механизъм на конкурса:
За да се включите в играта е необходимо да публикувате снимка на рисунка с тема „Моята коледна приказка“ и  да отбележете имената и годините си, както и емайл за обратна връзка. Снимката може и да съдържа продукти на Koh-i-noor Hardtmuth.

Публикуването на творбите в сайта и социалните мрежи ще бъдат видими след одобрение на администратор.

3. Период на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в периода 01-20.12.2021. Той стартира с публикуване на
пост от страна на участника в Уеб сайта www.koh-i-noor.bg или социалните мрежи. От администратор творбите, ще бъдат публикувани в
страниците: https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ , като и Koh-i-noor Bulgaria (@kohinoorbulgaria) в Instagram

участието е валидно след публикуване на
коментар под поста до 23:59 ч. в деня, обявен за край на играта.

4. Участници в конкурса:
Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу условия за
участие. С регистрирането си за участие в играта, всеки участник декларира, че
е запознат с настоящите условия, съгласен е с тях и изцяло ги приема. Право да
участва в играта има всяко физическо лице  с местонахождение в България.

Всички лица ненавършили 18 г. , следва да получат
разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в
играта или да предоставят свои лични данни.

5. Територия на провеждане
Конкурсът се организират на български език и се провеждат на страницата на
„Кохинор България” ООД в социалната мрежи Фейсбук и Инстаграм – https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ ,  Уеб сайта www.koh-i-noor.bg и Koh-i-noor Bulgaria (@kohinoorbulgaria) Instagram

6. Награди
Печелившите участници ще бъдат избрани както на от събрани гласове и коментари на поста, така и от компетентно жури. Ще бъдат избрани трима участника. С печелившите участници ще се свърже екипа на Кохинор България ООД до 23.12.2021год. Раздаваните като награден фонд награди са продукти (художествени комплекти), продавани от „Кохинор България” ООД. Организаторът определя деня, начина, мястото и часа за получаването на наградите и уведомява за тях печелившия участник.
Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.
Печелившите участници трябва да осъществят контакт с организатора чрез лично
съобщение във фен-страницата на Кохинор България във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ и  в Instagram (@kohinoorbulgaria)   до 3 дни след обявяването им.

В личното съобщение се посочват  имена и email за обратна връзка
с участника , за да се осъществи контакт и организира
изпращането и получаването на наградите.

С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник
се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение
на личните данни, които предостави във връзка с конкурса. Личните данни ще
бъдат запазени и обработени от организатора. Целите на обработване на личните
данни са: определяне на печелившите и доставяне на наградите. Организаторът
гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените
в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

Участник, който не е изпратил личните си данни в лично
съобщение в посочения по-горе срок , губи правото си да получи наградата.

Организаторът не носи отговорност за сгрешени или
невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за
контакт със спечелилите.

7. Прекратяване на конкурса:

Организаторът има право да прекрати конкурса по всяко
време, обявявайки това на фен-страницата на Кохинор България във Фейсбук на
адрес: https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/, Уеб страницата www.koh-i-noor.bg и в Инстаграм Koh-i-noor Bulgaria (@kohinoorbulgaria) • Снимки и видеоклипове в Instagram

8. Отговорност
Участието на всеки участник в играта e изцяло на негов риск и отговорност.
Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и по повод на
участие в играта, освен ако се установи, че са причинени умишлено или при груба
небрежност. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на
участие в конкурса при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол –
случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и
др.
Организаторът има право по всяко време да отстрани от участие в играта всяко
лице, което не отговаря на настоящите условия за участие в играта или е
нарушило същите.

Участниците се съгласяват, че носят отговорността за
всички материали, подадени от тях към страниците на „Кохинор България” ООД,
включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и
запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да
поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг
начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е
клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което
представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би
могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални
престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда
търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално
съдържание.

ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени
материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Конкурса, в т.ч
клеветническо, оскърбително,нецензурирано, незаконно, което представлява
посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде
осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

9. Съдебни спорове
Всеки спор между организатора и участник в конкурса следва да се решава на
основата на взаимно разбирателство между страните. При непостигане на съгласие
спорът се отнася за решаване до компетентния съд в България.

10. Допълнителни разпоредби
Настоящите условия влизат в сила от датата на публикуването им на
фен-страницата във фен-страницата на Кохинор България във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/,Уеб страницата www.koh-i-noor.bg и страницата в Инстаграм Koh-i-noor Bulgaria (@kohinoorbulgaria) • Снимки и видеоклипове в Instagram
Организаторът на играта си запазва правото да изменя или допълва настоящите
условия, като промените влизат в сила от публикуването им във фен-страницата на
Кохинор България във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/,Уеб страницата www.koh-i-noor.bg  и Инстаграм Koh-i-noor Bulgaria (@kohinoorbulgaria) • Снимки и видеоклипове в Instagram
 В случай, че участникът не преустанови
участието си в играта, се счита, че приема промените в настоящите условия за
участие в играта

Всички условия за ползване, може да намерите на сайта Кохинор България

Вашият коментар