Промоции

Конкурс 24-май – Играй и Спечели

Спечели-за-24-май

Играй и спечели с Кохинор България обявява конкурс посветен на „ 24-май“- Ден на българската просвета, култура и
славянска писменост.

Конкурса включва:

 • Три категории по избор: стихче, есе, стихотворение. В конкурса могат да участват деца на възраст: от 7 до 15 години.
 • С публикуваните творби се попълва следната информация : име, години и имейл адрес на страницата на Кохинор България www.koh-i-noor.bg от 17.05.2021 до 28.05.2021г.
 • Творбите ще бъдат публикувани от администратор на фирмата на страницата във facebook, кадето ще се гласува под всеки пост. https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/.
 • Първите три творби с най-висок рейтинг( харесвания) ще получат награди( комплект училищни материали на стойност 30лв.) и възможност за печат на творбата върху наш тефтер.
 • Дата на обявяване на победителите: 01.06.2021г.

 

Правила за участие в конкурса

1. Организатор на конкурса:
„Кохинор България” ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 131186170, със
седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов” № 30, наричано
по-долу “Организатор”.

Игрите, провеждани на таймлайн на Фейсбук страницата и
Уеб сайта на „Кохинор България” ООД , по никакъв начин не са спонсорирани,
одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.

Фейсбук като компания е напълно освободена от
отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Фейсбук страницата на
„Кохинор България” ООД.

2. Механизъм на конкурса:
За да се включите в играта е необходимо да публикувате стих, есе или
стихотворение посветено на 24 –Май „Ден на българската просвета, култура и
славянската писменост“, да отбележете имената и годините си.

3. Период на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в периода 17-28.05.2021. Той стартира с публикуване на
пост от странанна участника в Уеб сайта
www.koh-i-noor.bg. От администратор творбите, ще бъдат публикувани в
страницата
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ , като участието е валидно след публикуване на
коментар под поста до 23:59 ч. в деня, обявен за край на играта.

4. Участници в конкурса:
Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу условия за
участие. С регистрирането си за участие в играта, всеки участник декларира, че
е запознат с настоящите условия, съгласен е с тях и изцяло ги приема. Право да
участва в играта има всяко
физическо лице  с местонахождение в България. В случай , че печелившия
е на възраст до 16 г. ненавършени в деня на спечелването на наградата, тя може
да бъде получена само от законния представител на същия.

Всички лица ненавършили 18 г. , следва да получат
разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в
играта или да предоставят свои лични данни.

5. Територия на провеждане
Конкурсът се организират на български език и се провеждат на страницата на
„Кохинор България” ООД в социалната мрежа Фейсбук –
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/  и Уеб сайта www.koh-i-noor.bg

6. Награди
Печелившите участници ще бъдат избрани на база събрани гласове на пост в
страницата
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ . Раздаваните като награден фонд награди са продукти,
продлагани от „Кохинор България” ООД, които ще бъдат обявени в поста на играта
в
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ и www.koh-i-noor.bg  най-рано един ден след приключване на играта.
Организаторът определя деня, начина, мястото и часа за получаването на
наградите и уведомява за тях печелившия участник.
Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други
изгоди.
Печелившите участници трябва да осъществят контакт с организатора чрез лично
съобщение във фен-страницата на Кохинор България във Фейсбук на адрес:
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ до 3 дни след обявяването им.

В личното съобщение се посочват трите имена, адрес и
телефон за връзка с участника , за да се осъществи контакт и организира
изпращането и получаването на наградите.

С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник
се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение
на личните данни, които предостави във връзка с конкурса. Личните данни ще
бъдат запазени и обработени от организатора. Целите на обработване на личните
данни са: определяне на печелившите и доставяне на наградите. Организаторът
гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените
в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

Участник, който не е изпратил личните си данни в лично
съобщение в посочения по-горе срок , губи правото си да получи наградата.

Организаторът не носи отговорност за сгрешени или
невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за
контакт със спечелилите.

7. Прекратяване на конкурса:

Организаторът има право да прекрати конкурса по всяко
време, обявявайки това на фен-страницата на Кохинор България във Фейсбук на
адрес:
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ и Уеб страницата www.koh-i-noor.bg

8. Отговорност
Участието на всеки участник в играта e изцяло на негов риск и отговорност.
Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и по повод на
участие в играта, освен ако се установи, че са причинени умишлено или при груба
небрежност. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на
участие в конкурса при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол –
случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и
др.
Организаторът има право по всяко време да отстрани от участие в играта всяко
лице, което не отговаря на настоящите условия за участие в играта или е
нарушило същите.

Участниците се съгласяват, че носят отговорността за
всички материали, подадени от тях към страниците на „Кохинор България” ООД,
включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и
запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да
поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг
начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е
клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което
представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би
могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални
престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда
търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално
съдържание.

ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени
материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Конкурса, в т.ч
клеветническо, оскърбително,нецензурирано, незаконно, което представлява
посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде
осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

9. Съдебни спорове
Всеки спор между организатора и участник в конкурса следва да се решава на
основата на взаимно разбирателство между страните. При непостигане на съгласие
спорът се отнася за решаване до компетентния съд в България.

10. Допълнителни разпоредби
Настоящите условия влизат в сила от датата на публикуването им на
фен-страницата във фен-страницата на Кохинор България във Фейсбук на адрес:
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ иУеб страницата www.koh-i-noor.bg
Организаторът на играта си запазва правото да изменя или допълва настоящите
условия, като промените влизат в сила от публикуването им във фен-страницата на
Кохинор България във Фейсбук на адрес:
https://www.facebook.com/KohinoorHardtmuthBulgaria/ иУеб страницата www.koh-i-noor.bg .
 В случай, че участникът не преустанови
участието си в играта, се счита, че приема промените в настоящите условия за
участие в играта

 

 

 

26 коментара в “Конкурс 24-май – Играй и Спечели

 1. zlatoto777777 написа:

  Пламен Иванов 12 г
  Азбуката наша братя Кирил и Методи са създали,
  велико чудо те са сътворили,
  Без нея книги , мъдростта в страници събрана ,
  нямаше да съществуват,
  Тази азбука любима пътя към света ни показва,
  най- мъдрия учител книгата до нас
  страст към нови знания и опит трупаме за цял живот!

 2. mssm_1998 написа:

  А_з обичам моята България,
  З_ащото славна история е имала,
  Б_ългарското знаме, никога в плен не попадало,
  У_чилища с будители-учители и двама братя просветители-
  К_ирил и Методий-гордост за всички славяни,
  А_збука светла създали, писменост ценна на нас завещали

  Силвия Славчева 11 години

 3. elenad_ivanova написа:

  Николета Димитрова 11г. Гр.Велики Преслав, СУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ”

  24 МАЙ

  Двадесет и четвърти май
  с цветя е озарен.
  Двадесет и четвърти май
  празник е свещен.

  Солунските братя
  писменост ни сътворили.
  Братята Кирил и Методий
  златни букви ни дарили.

  Днес на Солунските братя
  славим имената.
  Благодарим ,на госпожите,
  че са предали им делата.

 4. elenad_ivanova написа:

  Светлана Иванова, 8г. от гр.Велики Преслав

  БУДИТЕЛИ

  Б- Българската азбука
  У- Увековечиха те ,нашите
  Д-Деди !Бащи,на целия народ.
  И-Искра, една запалиха в нашата душа.
  Т- Те хора са за вечни времена.
  Е-Една ,любов ни носят те!
  Л-Любовта към писмеността.
  И-И винаги са в нашите сърца.

 5. veselinadimitrova527 написа:

  Веселина Димитрова 14г.
  Писменост
  П|ишем и четем всеки ден,
  И|мената си помним без проблем.
  С|лавим велики творци,
  М|ъдри учители добри.
  Е|то тези които са дали,
  Н|а нас гордост да пазим.
  О|т опит и старание написана,
  С|вещена,славна и най-ценна,
  Т|ова е нашата писменост!

 6. macheva88 написа:

  Виктория Стоянова, 8г.
  Празник на буквите

  Двама братя тъй познати
  за нас направили са дар
  за Кирил и Методий
  пише във ученика ми стар.
  Буквичките аз обичам
  думички със тях да сричам.
  Техен празник най-голям
  24 Май е знам.

 7. denicapenkovaa написа:

  БЛАГОСЛОВ
  „ЗА БУКВИТЕ – С ЛЮБОВ „
  Благодаря ти, Боже, за слънчевата светлина,
  Любов да има във сърцата, любов към цялата
  земя,
  А във небето, синеоко, звездите сипят светлина,
  Голямото море, дълбоко, зове към ярка синева.
  Осъмвам, сутрин със молитва – за здраве, щастие, любов,
  Събуждам се от сън, съдбовен, за нов живот във светлина.
  Любов в сърцето съм стаила, любов към цялата
  земя,
  Обичам буквите и своята родина.
  В сърцето си я нося като пристан нов.

  Касандра Пламенова Недялкова-15т.
  СУ”М. Райкович”-гр. Дряново- 9 – ти клас,
  Ул. „М. Преображенски” 26, вх А, ет 3, ап 8
  0878158447-майка- Деница Пенкова
  denicapenkovaa@abv.bg

 8. denicapenkovaa написа:

  МОЕТО ПОХВАЛНО СЛОВО
  ЗА БРАТЯТА – КИРИЛ И МЕТОДИЙ

  Книжовници са двама братя,
  И пишат букви до дори,
  Рисуват житията, битията,
  И на езика, наш, са те създатели.
  Любов към българите и България, това е!

  И неизменно, вечна, паметта е!

  Може да минат хиляди години,
  Една е българската ни съдба,
  Тез българи, вековно да ги помним,
  Обичани от нас на таз земя.
  Двамата братя – Кирил и Методий,
  Избрали азбуката ни да създадат,
  Йощ да ни направят днес свободни.
  /Ний ще ги помним днес и след смъртта/

  Виктория Пламенова Недялкова-15г.
  Гр. Дряново, СУ „ М. Райкович”
  9- ти клас
  Ул. „М. Преображенски”, вх. А ето, аз 8
  0878158447-майка- Д. Пенкова
  Email: denicapenkovaa@abv.bg

 9. kohinor-admin написа:

  Есин Елханова на 14г.
  24 май
  Какъв е денят 24 май?
  24 май е един от най-красивите и светли празници.
  24 май е празник,който ни изпълва д национална гордост.
  В такива моменти си даваме сметка, че българската държава е оцеляла и като важен фактор в тази част на континента, благодарение на словото.
  Делото на Кирил и Методий има огромно национално значение.
  Ако ги нямаше да се заразим с племенния романтизъм на Паисий.
  Това е едно от най-значимите събития на цялата славянска общност.

 10. pacho08 написа:

  За буквите
  Ден на братята добри,
  Ден на нашите предци.
  Дали са ни букви те,
  Да ги учим от дете.

  Буквичките ни любими,
  Ний редиме ги във думи.
  С тях се учим да четем
  И грамотни да растем.

  Техен празник е сега,
  Ще им поднесем цветя.
  Празника е в тяхна чест,
  Че донесли са ни блага вест.

  Павлин Деянов Демирев на 12 години от град Елхово
  ел.поща-demireva1979@abv.bg
  майка- Маргарита Димитрова-тел.0884028978

 11. bllhaaa написа:

  Кристиян Рекинов 7г
  Стихотворение
  24 май
  Частваме деня,
  празнуваме празника,
  отдаваме почит към
  светите братя
  Кирил и Методий.

  Солунските братя,
  равноапостолите,
  делото почитаме,
  създаването на азбуката,
  нашата глаголица.

  Празнични тържества,
  мирянски богослужения,
  молитви за мир,
  за духовен,за културен,
  за българския народ.

 12. v14 написа:

  Николай Георгиев във 2 клас

  Будители

  Кирил и Методий,
  двама братя тъй добри.
  Дадоха ни буквички.
  Всяка година на 24 май
  Ние си спомняме за тях.

  С буквички се учим да четем и
  Да растем
  А, Б, В и така до Я
  Нашата мила азбука

  Кирил и Методий
  Дадоха ни писменост
  Дадоха мечти

  Вече сме големи и засмени
  Броим и буквите редим.

 13. zlatinkata89 написа:

  Славни времена

  Във далечни времена,
  се родили две деца.
  Двама братя с имена,
  Крил и Методия.

  Станали големи те,
  снажни хубави мъже.
  Бог ги бе избрал с това
  да напишат азбука.

  И сега във тяхна чест,
  ще празнуваме и днес.
  Че със слово ни дариха,
  буквите ни подариха.
  Автор: Флора Боянова ,10г гр.Котел

 14. neleta_geri написа:

  “24 Май”

  – 24 май е нашият буквен рай!
  Тези двама братя добри – са измислили
  буквите, нали?
  Във този буквен рай,
  живеем ние – знай!
  Нека ги помним с добро,
  без капчица зло!
  Двамата братя добри,
  изпълниха нашите мечти.
  Дарявайки ни буквите ценни,
  научиха ни на уроци безценни!!! 🙂

  Автор : Деница Евгениева Денчева
  Възраст : 7 години
  Гр. Пловдив

 15. veselinadimitrova527 написа:

  Веселина Димитрова 14г.

  ,,24 Май” – Ден на българската просвета,култура е славянска писменост

  24 Май е празник на славянската писменост, на българската просвета и култура. Той е празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история.

  Денят на Св. Св. Кирил и Методий е един от първите официални празници на възродената българска държава, превърнал се в празник на цялостния духовен живот. 

  Но 24 Май е и личен празник за всеки един от нас – от както за пръв път научихме азбуката до първата книга която сме прочели.

 16. kamenova_2908 написа:

  “Азбука свята”
  Написаха ни букви славни
  и дариха ни четмо,
  да се учим и да знаем,
  да се борим за добро!

  Кирил и Методий-
  две велики имена,
  те прославиха народа
  с азбука и слова!

  Днес на този празник славен
  всички им благодарим,
  те са нашите спасители
  и на мечтите ни вестители!
  И паметта им, чиста, свята,
  ще я носим във сърцата!

  Камен Каменов
  14 години
  Категория- стихотворение
  kamenova_2908@abv.bg

 17. aleksandra.ast.11 написа:

  Александра Сашева Тодорова 10г.
  24, 24, 24 май е-
  Ден на писмеността славянска!
  Ще взема аз един венец,
  ще го занеса на паметника
  на Кирил и Методий.
  Ще взема книжка,
  ще я прочета
  и ще я  разкажа на всички мои съученици.
  24, 24, 24 май е!
  Нека да се знае-
  днес е ден на писмеността в славянска!

 18. daniella_petrova написа:

  Росица Ангелова, 7 години

  Обичам да чета, да пиша
  да нижа буквички в ред,
  та мойте мисли да опиша
  в листа бял отпред.

  Писмо на баба да изпратя,
  с нова книжка аз да съм другар,
  това, че вече съм грамотна
  за мене е безценен дар.

 19. aleynat написа:

  Днес ние славим
  името на Солунските братя.
  Днес ние пеем “слава,
  учители – творци сте вие, братя”.

  Свещените ви имена
  покриват вековете с чест.
  Всичките славяни – ние
  с песни ще ви славим днес.

  Кирил и Методий – вий сте мили,
  с азбука славна вий сте ни дарили,
  за да можем да пеем и греем,
  щом вашето име запеем.

  Буквичка до буквичка,
  после с това думичка.
  После цяло изречение,
  за мен е цяло увлечение.

  от Алейна Танер Якуб, 8А клас
  ПГО “Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград

 20. pamelaandonowa написа:

  НАЙ-НАПРЕД ОТ МАМА АЗ НАУЧИХ
  ДА ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА КНИГА,
  РОДНО СЛОВО КАТО БИСТЪР РУЧЕЙ
  ДО СЪРЦЕТО МЪНИЧКО – ДОСТИГА!

  СЕДНАЛА ВЪВ МАЙЧИНИТЕ СКУТИ,
  ПОЧВАХ ВЪВ БУКВАРЧЕТО ДА СРИЧАМ.
  ПЕСНИТЕ ЗА СТАРИТЕ ХАЙДУТИ
  ОТТОГАВА НАЙ-ОБИЧАМ!

  КНИЖКАТА ПРИТИСНАХ ВЪВ РЪЦЕТЕ СИ
  И ОТ РАДОСТ ТИЧАХ ИЗ ГРАДИНАТА:
  БЕШЕ СЛЯЗЛО СЛЪНЦЕТО В РЪЦЕТЕ МИ
  С ОБИЧТА БЕЗМЕРНА КЪМ РОДИНАТА!

  ПЛИСКАШЕ МЕ РОДНА РЕЧ ОБИЛНО,
  ЩОМ НАДНИКНЕХ В СТРАНИЦИТЕ ЧУДНИ.
  От Нугияр Филипова Андонова 8а 14 години

 21. ait85 написа:

  Празникът на празниците
  Празник така скъп и обичан!
  Ден тъй мил за народа цял!
  Вси българи празнуваме писменият ден-
  Денят на двамината братя от Солун,
  Завещали ни най- ценното богатство-
  Четмото и писмото български,
  Създавайки своята глаголица,
  Защитена пред Триезичниците
  И запазена през и развила се
  През тежките години на Османския гнет!
  Ликувай в този свят ден, българино-
  Това твоят празник всред всички празници е!
  Честит ден на книжнината и културата български!!!
  Антон Тодоров-15г., Гр. Лом, ait85@mail.bg

 22. neleta_geri написа:

  През 810 и 827 година, двама братя са родени и със имената Кирил и Методий са провъзгласени!
  Тези двама братя скромни, работливи-азбуката сътворили.
  И днес на 24 май, празнуваме тоз буквен рай!
  Честит празник!!! 🙂

  Автор : Гери Христова Борисова
  Възраст : 11 години
  Гр. Пловдив

 23. 2042751189 написа:

  Благодаря!
  България е моята страна
  най-невероятна на света.
  Кирил и Методий сътвориха
  писмеността и най-велика.
  24-ти май е ден
  на делото им посветен.
  С буквите техни ний пишем
  и книги страхотни четем.
  Азбуката им е подарък за света.
  Покланям се и им благодаря!
  Йово Лазаров, 10 год., гр. Шумен.
  geniadob@abv.bg

 24. emelkumbarova написа:

  Стихотворение за 24 май

  Кирил и Методий, братя бяха те, и дар голям дариха от сърце.
  Българската азбука създали те,
  И бъдещето променили със свойте умове.

  Трийсетина братчета, сестрички, наредили те в редички.
  На хорцето хванали се всички, с невидимите си ръчички.

  Децата ги обичат и с радост ги изричат.
  С тях се научават света да опознават.

  Автор: Емел Кумбарова 14г. С. Кочан училище СУ ,,Христо Смирненски”

 25. strt11 написа:

  Силата на словото
  Есе по житейски проблем Силата
  Словото е това чудо,дадено ни от Бога, което ни отличава от животните и което оказва силно влияние върху ценностната ни система. Чрез словото ние изразяваме нашата духовност и нашия мироглед.
  Словото постига най-удивителното въплъщение в книгата .В нея се осъществява стремежът към вечност, безкористното усилие да дадеш най-доброто от себе си, дългът да оставиш на бъдещето своя опит, своите упования, своята мъдрост. Другото най-силно въплъщение на словото е човешката реч, чрез която се предават факти и мисли, а целта й е да се промени стереотипът на мислене на слушателя ,да го мотивира за дела.
  Словото е магия ,която много лесно може да завладява и контролира хората. Понякога то може да убеждава в истината,да учи на добро,да показва красотата, а друг път внушава злото, страха и лъжата. Понякога ни възхищава и ентусиазира, а понякога ни ужасява и заблуждава.
  Силата на словото е безпределна . Словото става мощно оръжие в ръцете на тези, които могат да го използват добре.И колкото по-красиво, толкова по-голяма сила и въздействие има то върху нас читателите и слушателите. Затова има много голямо значение какъв е човекът, който си служи с тази могъща сила на словото. Всичко зависи от писателя,от етиката и морала му,от това как той ще използва словото и за какви цели.Много днешни политици, осъзнали силата му се опитват да заблуждават ,но това слово ,което използват не е истинското всемогъщо слово. По-късно обаче историята винаги наказва всеки демагог, дръзнал да употреби свещеното слово за собствените си цели. Защото истинската красота на думите е в развитието на духовността на човека ,неговата истинска същност и потребност.
  За нещастие обаче развитието на нашия съвременен свят ни дава основание за притеснение и безпокойство. Съвременният ни начин на живот не е към усъвършенстване на духа. Всички сме се устремили да преследваме материалните неща в живота и все повече са хората, за които ценността на словото губи своето значение. Днес духовният мрак и невежеството на човечеството са стигнали краен предел. Превърнали сме се в скорпиони, които се стремят към отравяне на собствената си отрова.За нас се отнася фразата:”Който върви в тъмнината, не знае къде отива”. А научно-техническият прогрес само ускорява това движение към края,и пътят му ни води по-скоро към катастрофа на човечеството, отколкото към усъвършенстване на самопознанието и издигане в култ на духовността и Словото.
  Далеч съм от мисълта напълно да се очерня цялата наука. Цялото човечество дължи на научния напредък много,но днес повече от всякога имаме нужда да се уверим, че всичко, което се създава става в условията на дисциплина,етика и отговорност. Всичко опира до равновесието, мярката, здравия морал и духовността, които векове наред Словото възпитава у нанас.

  Име:Петя Стоименова
  Години:12
  Имейл: strt11@abv.bg

 26. tsvetisan88 написа:

  Стихотворение за 24-ти май
  Днес е специален ден,на Кирил и Методий посветен!Солунските братя дарили ни със словото и буквите,с които пишем и четем.Днес почитат ги децата с букви в ръката.Те нашата азбука написали и хиляди ученици я преписали.Делото им свято ние винаги ще помним!

  Габриела Стаматудис 11 години

Вашият коментар